ISO 14001

Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001)

İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi icin geliştirilen yöntem sistemine “Çevre Yönetim Sistemi” adı verilir. Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir istemin kurulmasını tarif eden standartlar serisidir.

Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar.

ISO 14001 çevre yönetim sistemi, küresel pazarda var olabilmek için artık insana, çevreye verilen, değer ve saygıda önemli bir ölçüt olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüz tüketicisi beklentilerinin, ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasını istemenin yanında, kendisine, yaşadığı çevreye ve dünyasına değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu da ciddi olarak sorgulayan bir hassasiyetle davranış sergilemektedir.

Birçok kurum / kuruluş, çevre politikaları ve amaçlarıyla uyumlu olarak, faaliyetlerini, ürünlerini ve hizmetlerini çevre üzerindeki etkilerini kontrol etmek suretiyle, kusursuz bir çevre performansına ulaşmaya ve bunu göstermeye çalışmakta ve buna büyük önem vermektedir.

Kurum / Kuruluşlar ISO 14001 çevre yönetim sistemini akreditasyonlu kuruluşlarca belgelendirerek; uluslararası yönetim sisteminin belirlenmiş şartlarına uyduğu güvencesini kamuya ve ilgili tüm taraflara ispatlamış sayılırlar.

Bilim ve teknolojide yaşanan gelişmelerle her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul gören bir gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan daha çok serbest piyasa hareketleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da doğal olarak beraberinde getirmiştir.

Global pazarda var olabilmek artık insana ve çevreye verilen değer ve saygıyla ölçülmeye başlanmıştır.

Bu gelişmeler kurum / kuruluşların çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini gün yüzüne çıkarmıştır. Avrupa birliği ile entegrasyonda da en önemli konulardan birisi olan Çevre, ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da yaptığı denetimlerde bu standardın isteklerine paralel konuların değerlendirilmesini de içeren bir yapı ortaya koymaktadır. Dolayısı ile bu sistem konusunda yapılan çalışmalar hem küresel pazarda söz sahibi olmak, hem sosyal sorumluluk ve hem de yasal zorunlulukların yerine getirilmesi anlamında bir çok faaliyetin ortak kesişim noktası haline gelmektedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim sistemi modelidir.

ISO 14001 bir ürün standardı değil sistem standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği konusu ilgi alanına girer. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı temel şart olarak görür.

Targets