GMP

GMP (Good Manufacturing Practices)

Üretimde sektörlerinde kalite yaklaşımıdır ve çalışanlarının profesyonel çalışmasını temin ederek güvenilir ürün üretimini sağlar.

İlaç, kozmetik ve gıda sektörünü kapsayan GMP (Good Manufacturing Practices), deterjan ve temizlik ürünlerinin "kozmetik sınıfında" kabul edilmesini sağlayan Kozmetik yasasının kabulüyle bu sektörü de kapsamaktadır.

İyi Üretim Uygulamaları, ürünün iç ve dış kaynaklardan kirlenme olasılığını önlemek veya azaltmak amacıyla, kuruluşla ilgili iç ve dış şartlara ilişkin koruyucu önlemleri içerir.

Bu uygulama gıda ürünlerinin üretimi ve dağıtımında temel yaklaşımlardan olup ürünlerde kalite sağlamak için hammadde, işleme, ürün geliştirme, üretim, paketleme, depolama, dağıtım aşamalarında kesintisiz uygulanması gereken bir teknikler dizisidir.

Bir işletmeyi tüm yönleri ile yani, sahip olması gereken temel özellikleri ile ve her üretim süreci için farklı kriterle ele almaktadır. Üretim yeri, çevre, alet-ekipman ve üretim süreci, personel ve hammaddenin kalite ve güvenilirliklerini tanımlar ve kontrol altına alır.

Ayrıca, insan ve hayvanlarda kullanılan medikal amaçlı ürünlerin üretilmesinde (İlaç, kozmetik ürünler vs) uyulması gerekli kurallar bütünüdür.

GMP; Kalite Yönetimi, Personel, Tesis ve Ekipman, Dokümantasyon, Üretim, Kalite Kontrol, Fason Üretim, Şikayetler ve Ürün Geri Çekme ve İç Denetimlerle ilgili genel kaideleri belirlemiştir.

GMP Temel İlkeleri Nedir?

11 temel ilke ile GMP yapılanmaktadır:

1. Kalite yönetimi

2. Personel ve organizasyon

3. Bina, donanım, ekipman ve materyaller

4. Dokümantasyon

5. Ham ürün girişi, ürün işleme, saklama ve dağıtım

6. Kalite kontrol ve yeterlilik testleri

7. Tüm işlemlerin onaylanması ve yetkilendirilme

8. Şikayetler ve geri çağırma

9. Hataların araştırılması, üretilen ürünlerin kullanım sonrası klinik takibi

10. Örneklerin saklanması, sorunlu, iade edilen ürünlerin imha edilmesi

11. İçsel ve dışsal denetim.

GMP’nin Zorunlulukları Nedir?

GMP Sistem kurulum ve uygulamalarında bazı zorunluluklarla karşılaşılmaktadır. Bu zorluklardan başlıcaları;

- Herhangi bir işe başlamadan önce yazılı ve doğru talimatlara göre çalışıldığından emin olunmalıdır.

- Bu talimatlara her zaman, kesinlikle hiçbir yerini atlamadan takip edilmelidir.

- Doğru malzemenin kullanılması sağlanmalıdır.

- Doğru ekipmanın kullanılmasını ve temiz olmalarının sağlanması gerekmektedir.

- Kontaminasyonu ve karışmayı önleyecek şekilde çalışılmalıdır.

- Etiketleme hatalarına karşı her zaman dikkatli olunmalıdır.

- Her zaman titizlikle ve doğru şekilde çalışılmalıdır.

- Çalışanlar dahil olmak üzere her şey temiz ve düzenli tutulmalıdır.

- Her zaman hatalara, yanlışlara ve kötü olaylara karşı hazırlıklı olunmalı ve bunlar derhal rapor edilmelidir.

- Tutulan raporların ve yapılan kontrollerin doğruluğundan emin olunmalıdır

 

İTU (İyi Tarım Uygulamaları)

Tarımsal üretimde devlet desteği için ilk şart İyi Tarım Uygulamaları Belgesidir.

İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin yönetmelik 07.12.2010 tarih 27778 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Bu yönetmelik kriterlerinde üretim faaliyeti için uygulanan her türlü kontrol ve sertifikalandırma işlemleri Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşlarca yapılması öngörülmüştür. Bu sebeple Bakanlık tarafından onaylanmamış olan kuruluşların sertifikalandırma yapabilmesi mümkün olmayacaktır.

İyi Tarım Uygulamaları gereklilikleri GlobalGAP protokülünün gereklilikleri ile aynı olup bu şartların yerine getirildiğine dair alınan denetleme sonrası uygunluk sağlamış ise üreticiye ürünüyle ilgili İTU sertifikası verilir.

Targets