CE - Makina Emniyet

CE - Makina Emniyet

Avrupa Birliğinin (AB) Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ve CE işareti kullanımını gerektiren (98/37/AT) Makine Emniyeti Yönetmeliği, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 05.06.2002/24776 tarih-sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Belirlenen geçiş süresi ile birlikte 2003 yılından itibaren zorunlu uygulamada olan Yönetmelik, 2006 yılında revize edilerek 30.12.2006/26392 tarih-sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin referans alındığı AB direktifinin değişmesi ile birlikte (2006/42/AT) Makina Emniyeti Yönetmeliği, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 03.03.2009/27158 tarih-sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ulusal mevzuatımıza aktarılmıştır. Yeni Yönetmelik, 29.12.2009 tarihinde uygulamaya girmiştir.

Makine Emniyeti Yönetmeliği yurt içinde zorunlu uygulamada olduğu gibi, Dış Ticarette Standardizasyon (DTS) uygulamalarına da dahil olup, kapsamında yer alan ürünlerin ithalatında Yönetmelik hükümlerine uygunluk aranmaktadır.

2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği makinaları, değiştirilebilir teçhizatı, emniyet aksamlarını, kaldırma aksesuarlarını, zincir, halat ve kayışları, sökülebilir mekanik aktarma tertibatlarını, kısmen tamamlanmış makinaları kapsamaktadır.

Yönetmelikte makina ise; "...kısmen tamamlanmış makinalar dışında, 2 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ürünleri ifade etmek üzere, doğrudan insan veya hayvan gücü uygulaması dışındaki bir tahrik sistemi ile donatılmış veya donatılması amaçlanmış, ilişkili parçaları veya kısımlarının en az biri hareketli olan ve belli bir uygulama amacıyla bir araya getirilmiş olan parçalar topluluğu ile bunlardan; sadece kullanım sahasına veya bir enerji ve hareket kaynağına bağlantı için gerekli olan aksamları bulunmayan veya monte edilmeye hazır ve sadece bir ulaştırma vasıtasına monte edildiğinde veya bir bina ya da yapıya kurulduğunda çalışma yeteneğine sahip veya aynı sonucu elde etmek için bir bütün halinde çalışacak şekilde düzenlenen ve kumanda edilen veya (f) bendinde belirtilen kısmen tamamlanmış makine parçaları topluluğunu ve yük kaldırma amaçlı ve güç kaynağı doğrudan uygulanan insan gücü olan birbiriyle bağlantılı en azından biri hareketli bağlantılı parçalar ve aksamdan oluşan parçalar topluluğu" olarak tanımlanmıştır.

Bu Yönetmeliğin amacı; Makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen, tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartları ile takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri düzenlemektir.

Bu Yönetmelik; makinaları, değiştirilebilir teçhizatı, emniyet aksamlarını, kaldırma aksesuarlarını, zincir, halat ve kayışları, sökülebilir mekanik aktarma tertibatlarını, kısmen tamamlanmış makinaları kapsar.

Diğer Yönetmeliklerle İlişki

- Alçak Gerilim Yönetmeliği(2006/95/AT)

- Elektro manyetik Uyumluluk Yönetmeliği(2004/108/AT)

- Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu Yönetmeliği 2000/14/AT

- Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gazlara ve Partikül Halindeki Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirler ile ilgili Tip Onayı Yönetmeliği 97/68/AT

- Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik ATEX 94/9/AT

- Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği 87/404/AT

- Basınçlı Kaplar Yönetmeliği 97/23/AT

Targets