İzin / Ruhsat

İzin / Ruhsat

Kuruluşların üretimlerini - alışlarını - satışlarını yaptığı ürünlere düzenlenen izin, ruhsat ve belgeleri kapsamaktadır.

Garanti Belgesi

Malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgedir.

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ekinde yer alan yönetmelikte geçen sanayi mallarını imal veya ithal eden firmalar, imal veya ithal ettikleri, ekli listede yer alan mallar için; Bakanlığa başvurarak garanti belgelerini onaylatmak ve tüketicilere verilecek garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.
Bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanacak garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmekle satıcı, bayii, acente ya da temsilcilikler yükümlü ve sorumludurlar.

Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve en az iki yıl yönetmelik eki listedeki ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Garanti Belgesi Uygulama Esasları yönetmeliğine göre sanayi mallarını imal veya ithal eden firmalar, bu ürünler için; Bakanlığıa başvurarak garanti belgelerini onaylatmak ve tüketicilere verilecek garanti belgesi düzenlemek zorundadır.

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi
Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi, yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi malları ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat ile Bakanlıkça belirlenen miktarda yedek parça bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgeyi ifade eder.

Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunan ürünler için satış sonrası yeterlilik belgesi alınması gerekmektedir. Ayrıca bu belge alınmadan servis hizmeti verilen ürünler için TSE HYB belgesi alınması gerekliliği vardır.

Barkod
Barkod, bilgi sistemleri kapsamındaki Otomatik Veri Toplama uygulamalarında otomatik veri girişi yapılmasını sağlayan işaretlerdir. Bilgi sistemlerine elle veri girişi yapılması gereğini ortadan kaldıran Otomatik Veri Toplama uygulamaları sayesinde iş ortamlarının gerektirdiği doğruluk ve hıza ulaşılarak işlemlerde verimlilik artışı elde edilir.

Barkod uygulamalarının Türkiye’deki yetkili kuruluşu TOBB-MMNM (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği - Milli Mal Numaralama Merkezi)’dir. TOBB-MMNM tarafından verilen numaralar ve bu numaraları içeren barkodlar, dünyanın her yerinde geçerli olup uluslararası tüm ticari işlemler ve Tedarik Zinciri uygulamalarında herhangi bir değişikliğe gerek kalmaksızın kullanılabilirler.

Targets